logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งบทดลอง

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
  10 พฤษภาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
  7 เมษายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  9 มีนาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
  9 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
  10 มกราคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  9 ธันวาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 และงบทดลองปีงบประมาณ 2564
  9 พฤศจิกายน 2564
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
  20 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
  8 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
  7 กันยายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  9 สิงหาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
  9 กรกฎาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  9 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
  7 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
  9 เมษายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  8 มีนาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
  8 มกราคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  9 ธันวาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
  10 พฤศจิกายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
  19 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
  10 กันยายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  10 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
  9 กรกฎาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  9 มิถุนายน 2563
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  12 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
  14 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
  8 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  12 มีนาคม 2563