logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบค้ดค้านราคาประเมินที่ดิน
  23 สิงหาคม 2565
 • คำร้องขอทราบราคาประเมิน
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801) ปรับปรุง
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใข่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • หนังสือขอโอน ตามมาตรา 64
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • บันทึกถ้อยคำ (สร.13)2
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • บันทึกถ้อยคำ (สร.13)1
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • หนังสือสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • คำร้อง
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • หนังสือมอบอำนาจ
  21 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
  21 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร