logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ห้องสมุดกฎหมาย

 • ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๕
  23 สิงหาคม 2565
 • กฎกระทรวง การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๔
  23 สิงหาคม 2565
 • ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
  23 สิงหาคม 2565
 • กฎกระทรวง การกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๓
  23 สิงหาคม 2565
 • กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทำบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ.๒๕๖๓
  23 สิงหาคม 2565
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
  23 สิงหาคม 2565
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  21 ตุลาคม 2558
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
  21 ตุลาคม 2558
 • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  12 มิถุนายน 2557
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 (ยกเลิกแล้ว)
  12 มิถุนายน 2557
 • บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 187-2550 เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบ้านด่าน
  12 มิถุนายน 2557
 • คำสั่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่ต้องออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  12 มิถุนายน 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 297/2553
  12 มิถุนายน 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 203/2547 (ยกเลิกแล้ว)
  12 มิถุนายน 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553
  12 มิถุนายน 2557
 • การเผยแพร่หนังสือการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  6 ตุลาคม 2556