logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • กระบวนงานที่ 37 การขอบันทึกภาพทรัพย์สินหรือการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
  1 ธันวาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 36 การรับจ้างทำของ กรณีเหรียญที่ระลึก เครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้างอื่น ๆ
  1 ธันวาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 1 การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 2 การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 3 การขอแก้ไขชื่อ- ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 4 การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 5 การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 6 การขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 7 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 8 การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 9 การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 10 การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 11 การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 12 การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 13 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 14 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัยเป็นเพื่อประกอบการเกษตรหรือจากเพื่อการเกษตรเป็นเพื่ออยู่อาศัย
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 15 การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใด ๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 16 การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง แทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 17 การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 18 การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 19 การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 20 การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 21 การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 22 การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 23 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 24 การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 25 การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 26 การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 27 การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 28 การขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 29 ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 30 การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 31 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 32 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 33 การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศํย
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 34 กรประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
  5 กันยายน 2558
 • กระบวนงานที่ 35 การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  5 กันยายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร