logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพิ่มเติม สรุปผลการดำเนินการ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
  2 กันยายน 2559
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานผลการดำเนินการและสรุปผลการพิจารณามาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ทราบ
  2 กันยายน 2559
 • รูปภาพถ่ายการประชุมคณะทำงานฯ
  25 สิงหาคม 2559
 • การรับรองรายงานการประชุมฯ
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานการประชุมพิจารณา
  25 สิงหาคม 2559
 • เอกสารการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ หลักเกณฑ์การพิจารณา ขั้นตอนและแนวทาการดำเนินการ
  25 สิงหาคม 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนสิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2559
  28 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่ีอให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทีดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนและผู้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
  8 มิถุนายน 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนมิถุนายน 2559
  8 มิถุนายน 2559
 • มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559