logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
 
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญานอกเหนือสัญญา
 • การใช้ดีกรีตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
 
 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุของจังหวัด
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุเพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วน
 • เก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนว
 • รวบรวมเก็บรักษาตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ สำรวจที่ราชพัสดุฯ
 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดทำแผนที่
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคืนที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้แจ้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
 
 • สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน
 • ปรับปรุงแผนที่เพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงหรือรายบล็อกละเอียดให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • วิเคราะห์และประเมินราคาบันทึกราคาประเมินรายแปลงบันทึกราคาประเมินรายบล็อก
 • จัดทำรายงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับราคาประเมิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 

        ด้านบริหารงานทั่วไป การเงิน การคลัง งบประมาณการพัสดุ การประชาสัมพันธ์ การบริหารราชการภายในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ในการบริการประชาชน และดําเนินภารกิจตามนโยบาย/โครงการรัฐบาลที่สำคัญ ตามกรอบของกฎหมาย

พันธกิจ
 • ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 • พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและ/หรือ รายได้
 • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล
 • ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับพันธกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ตัวเงินคงคลัง ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านอื่น ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการหรือขอความร่วมมือ
 • ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2078 ครั้ง