logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ในการสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  22 มีนาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ใช้ในการสอบ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  8 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ใช้ในการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  23 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 ธันวาคม 2560