logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  22 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  7 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  8 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  7 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  25 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  6 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  20 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศครายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการบัญชี
  26 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  18 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  12 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ในการสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  22 มีนาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ใช้ในการสอบ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  8 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ใช้ในการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  23 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  18 ธันวาคม 2560