logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการ
"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
โดยมีการจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ) และจัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 คน ทั้งนี้ ได้จัดให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชน มาจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

15 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีก...
  3 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิสากร สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ...
  27 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ...
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง