logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการกำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
  5 กันยายน 2559
 • โครงการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559-2562
  30 พฤศจิกายน 2558
 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  30 พฤศจิกายน 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินราคาที่ดินรายแปลง
  30 พฤศจิกายน 2558
 • โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง
  21 มีนาคม 2558
 • โครงการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินราชพัสดุ รอบปีบัญชี ปี 2559 - 2562
  21 มีนาคม 2558