logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  23 สิงหาคม 2565
 • ผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน (ต.ค.62 - ก.พ. 63)
  5 มีนาคม 2563
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
  4 ตุลาคม 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  3 พฤษภาคม 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  2 มีนาคม 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
  4 กุมภาพันธ์ 2559
 • แผน-ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558
  6 มกราคม 2559
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
  7 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  3 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  6 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  3 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558
  3 เมษายน 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  3 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
  21 มกราคม 2558
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557
  22 ธันวาคม 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  21 พฤศจิกายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนตุลาคม 2557
  20 ตุลาคม 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกันยายน 2557
  25 พฤศจิกายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  11 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  11 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  11 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  11 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนเมษายน 2557
  11 กันยายน 2557
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557
  23 เมษายน 2557
 • แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  26 มกราคม 2559
 • แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  6 เมษายน 2558