logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

                                            
         
      บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
                       และเกิดประโยชน์สูงสุด
          ด้วยความเป็นธรรม คุ้มค่า และตรวจสอบได้                                                                                
 

 

8 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 447 ครั้ง